2 มิถุนายน 2562 โครงการชลประทานตรังเดินหน้าจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมการผลิตของแปลง Mega Farm เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190602101711182

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง เปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรัง  เดินหน้าจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมการผลิตของแปลง Mega Farm แปลงยางพารา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง (สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จำกัด) ซึ่งมีแหล่งน้ำจากฝายน้ำบ้านกลาง สระในตำบลหนองบัว และคลองปาง เพื่อให้มีน้ำสำหรับกิจกรรมการผลิตของแปลง Mega Farm อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นหนึ่งในแนวทางปรับระบบการผลิตจากแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farmer และในปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายพัฒนาต่อยอดในรูปวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ หรือ Mega Farm Enterprise (MFE) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร โดยเริ่มต้นตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งมีผลผลิตจำหน่ายออกสู่ตลาด ให้มีศักยภาพก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตามนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ภายใต้แนวทาง “การจัดทำแผนการผลิตภาคการเกษตร (Agricultural Production Plan) และ “โครงการเกษตรแปลงใหญ่” (Mega Farm Project) ซึ่งมีเกษตรกร และภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่ ขนาดพื้นที่วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ไม่จำเป็นต้องติดกันรวมกันตั้งแต่ 1,000 ไร่ขึ้นไป